Általános Üzleti Feltételek

Az ASBIS Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-675100; 1139. Budapest, Váci út 81-85. E-mail címe : infosales@asbis.hu web címe: www.asbis.hu ; továbbiakban: ASBIS), mint számítástechnikai disztribúciós jogokkal rendelkező társaság, a nála regisztrált/nyilvántartásba vett ügyfeleit (továbbiakban: Vevő) szolgálja ki; a jelen Általános Üzleti Szerződés (továbbiakban: ÁÜSz.) szerint

1. Az ASBIS köteles az Általános Üzleti Szerződését (ÁÜSz.) Vevői számára elérhetővé tenni, annak megváltozása esetén Vevőit értesíteni. A Vevő vagy az aláírásra jogosult képviselője az első vásárlás és/vagy megrendelés előtt a jelen szerződést elolvassa, és önmagára és/vagy az általa képviselt társaságra nézve az ASBIS-szal folytatott kereskedelmi tevékenységére nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A Vevő bármely termék rendelésével ezen szerződést elismeri, tudomásul veszi és betartja. Jelen szerződési feltételek, az ASBIS által forgalmazott termékek értékesítése tárgyában kötött minden szóbeli illetve írásbeli szerződésnek automatikusan és kötelezően tartalmi elemeivé válnak.

2. Ezen dokumentum aláírásával Vevő kijelenti, hogy a magyar jogszabályokban megfelelően bejegyzett gazdasági társaság / egyéni vállalkozó, csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás hatálya alatt, vagy bármely, a jelen szerződés létrejöttét akadályozó hatósági intézkedés hatálya alatt nem áll, és a képviselője rendelkezik a jelen szerződés aláírásához szükséges cégjegyzési, képviseleti jogosultsággal.

3. Vevőkör

3.1. Az ASBIS-tól viszonteladóként azok a vállalkozók/cégek jogosultak vásárolni, akik/amelyek a vállalkozói igazolványuk/cégbírósági bejegyzésük bemutatásával igazolni tudják bejegyzésüket, valamint kijelentik és/vagy igazolják, hogy az itt kapható termékek forgalmazásával és/vagy beépítésével tevékenységi körük szerint, üzletszerűen foglalkoznak; továbbá vállalják a megvásárolt áru továbbértékesítését, és az ASBIS partnerlistájára felvételre kerülnek.
3.2. Az ASBIS szállításai és szolgáltatásai kizárólag az Általános Üzleti Szerződés alapján történnek, ettől érvényesen eltérni csak írásos megállapodással lehet.
3.3. Az ASBIS a viszonteladói érdekeit szem előtt tartva, kizárólag a mindenkor érvényes partnerlistáján szereplő, vevőszámmal rendelkező viszonteladókat szolgálja ki és látja el nagykereskedelmi ár- és készletinformációkkal.

4. Adatkezelés

4.1. Az ASBIS a vele szerződésben álló partnereiről a szerződés(ek) teljesítéséhez, termék- illetve árakkal kapcsolatos információk, hírlevelek, ajánlatok elküldéséhez; jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, adatokat kezeli és tartja nyilván.
4.2. A Vevő az ÁÜSz. mellékletét képező adatlap kitöltésével és cégszerű aláírásával nyilatkozik az adatairól, mely során az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. Az adatkezeléshez hozzájárulás írásban bármikor visszavonható.
4.3. Az ASBIS a Vevő vásárlásairól tárolt adatait a jogszabályoknak megfelelően legalább 5 évig megőrzi.
4.4. A Vevő az adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül írásban, a változást igazoló dokumentum bemutatásával, de legkésőbb a soron következő megrendelés előtt, jelzi az ASBIS-nak.
4.5. Az ASBIS a Vevőről tárolt adatokat harmadik félnek; illetve magánszemélynek nem adja át; kivéve az alábbi eseteket:
4.5.1. Jogszabályi kötelezettség;
4.5.2. Vevő kifejezett kérése;
4.5.3. Az ASBIS anyavállalata illetve a beszállítói felé történő jelentési kötelezettsége;
4.5.4. Pénzügyi és hitelképességi vizsgálathoz történő ellenőrzések elvégzése és ezekben történő közreműködés.
4.5.5. Futárszolgálatnak szállítmányozás céljából.
4.6. A hibás, késő, illetve elmaradt pénzügyi teljesítésekről (ezek tényéről, mértékéről és idejéről) az ASBIS tájékoztathatja a más – az ASBIS tevékenységi köréhez – hasonló, vagy ezzel megegyező tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet vagy szervezeteket és/vagy a kifejezetten a hitelezés nyomon követésére létrehozott szervezetet vagy szervezeteket, amelyhez a Vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja.

5. Árak

5.1. Az ASBIS árajánlat kérések esetén közli az egyes termékek árait, továbbá a forgalmazott termékek árai (árlista) az ASBIS internetes kereskedelmi rendszerében érhetők el; melyhez az ASBIS a viszonteladói számára hozzáférést biztosít.
5.2. Az ASBIS és a Vevő közötti elektronikus kereskedelem során Vevő nem minősül fogyasztónak, ezért az elektronikus úton kötött szerződésükre nem vonatkoznak az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv-nek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai.
5.3. Az ASBIS elektronikus kereskedelemi szolgáltatásai az internetes kereskedelmi rendszerén keresztül egyedi jelszóval és felhasználónévvel vehetők igénybe. A jelszó és a felhasználónév megadásával Vevő közvetlen információt szerezhet az ASBIStól rendelhető termékekről. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelszó és a felhasználónév egyértelműen azonosítja a Vevőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést Vevő megtette.
5.4. Az ASBIS fenntartja magának az árváltoztatáshoz való jogot, amennyiben a szállítási szerződés megkötése után különösen a beszállítói oldalról történő áremelés és/vagy az árfolyamváltozás következtében költségnövekedés lépne fel.
5.5. Az ASBIS, a számlázás alapjául a rendelés írásos visszaigazolását, illetve ha ez nem történt, az ASBIS érvényes árlistáját tekinti. A számla kiállítása a szállításkor történik.
5.6. Folyamatosan nagy forgalom esetén és/vagy speciális ajánlat kérésekor, egyéni elbírálás alapján; a meghirdetett áraiból az ASBIS árengedményt adhat.

6. Fizetési feltételek

6.1. Kedvezményes illetve banki halasztott átutalásos fizetésre egyéni elbírálás alapján van lehetőség. Az egyéni elbírálás eredményéről a Vevőt az ASBIS értesíti.
6.2. A fizetési határidő lejárta után az ASBIS jogosult fizetési felszólítást küldeni és a hatályos jogszabályokban meghatározott maximális mértékű késedelmi kamatot felszámítani.
6.3. A fizetési feltételek megszegése esetén - ideértve a lejárt és ki nem fizetett késedelmi kamatszámlákat is - az ASBIS jogosult a fizetési feltételek azonnali készpénzfizetéses fizetésre történő változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.
6.4. Halasztott banki átutalásos fizetésnél az ASBIS kérheti a Vevő hitelképességének, pénzügyi fedezetének igazolását.

7. Rendelés

7.1. Raktáron levő termékekre szó- és írásbeli rendelést az ASBIS egyaránt elfogad.
7.2. Raktáron nem tartott, kizárólag a Vevő igényére beszerzett termék csak írásban rendelhető. E rendelés esetleges lemondása csak olyan határidőig fogadható el, amíg a beszállító az ASBIS-tól jogi és anyagi következmények nélkül elfogadja a rendelés lemondását. A beszállító által érvényesített lemondási díjat az ASBIS saját megrendelőjére jogosult áthárítani.
7.3. A rendelés visszaigazolásán szereplő szállítási határidő tájékoztató jellegű, mely a beszállító szállítókészsége és egyéb előre nem látható körülmények felmerülése esetén, eltolódhat. Ezek alapján a késedelmes szállításért az ASBIS sem jogi sem anyagi felelősséget nem vállal. Amennyiben a szállítás több mint 6 hetet késik, a Vevő további követelések kizárásával visszaléphet a rendeléstől.

8. Teljesítés helye

8.1. Az áru átvételi helye az ASBIS székhelye. (1139 Budapest, Váci út 81-85. )
8.2. A Vevő kérésére, külön megállapodás alapján, az árut ASBIS a megjelölt helyre szállítja vagy szállíttatja.

9. Ellenőrzés és kárveszély átszállása

9.1. Számlázáskor a számlázott tételek sérülésmentessége és hiánytalansága, mennyisége együttes ellenőrzésre kerül. Tekintettel arra, hogy az áru átvételekor az ellenőrzés Vevő kötelezettsége, reklamációként csakis az áru átvételkor történt jelzéseket fogadjuk el.
9.2. Az ASBIS nem felel olyan károkért, melyek nem közvetlenül a szállításból adódnak; különösen nem felel az elmaradt kötelezettségek és a termelői felelősség megsértéséből származó károk esetében, a prospektusokban, katalógusokban, egyéb írásos anyagokban és internetes oldalakon szereplő esetleges téves adatokért.
9.3. Tudatos károkozás esetén nem érvényes a felelősség alól való felmentés.

10. Tulajdonjog fenntartása

10.1. Az ASBIS által a Vevőnek értékesített termék az ellenérték (számla) teljes kiegyenlítéséig ASBIS tulajdonát képezi.
10.2. Amennyiben a fenntartott árut egyéb tulajdonú árukkal összekapcsolják, feldolgozzák vagy összeépítik; az ASBIS ezekre az árukra a fenntartott számlaértékének viszonylatában résztulajdonossá válik.
10.3. A Vevő késedelmes teljesítése esetén, valamint a Vevő csődje/fizetésképtelensége esetén az ASBIS az áru fenntartott tulajdonjogának érvényesítéseként az árut magához veheti. A tulajdonjog fenntartásának érvényesítése és az áru lefoglalása nem számít a szerződéstől való elállásnak.
10.4. Tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök az ASBIS tulajdonában maradnak; Vevő csupán külön megegyezés alapján használhatja ezeket tesztelés és bemutatás céljából.

11. Jótállás

11.1. Az ASBIS a hatályos jogszabályoknak megfelelően az általa forgalmazott termékekre jótállást és szavatosságot vállal.
11.2. Az ASBIS a beszállítói által adott speciális garanciákat tovább érvényesíti. Erről Vevőit az árlistában és egyéb fórumokon, továbbá a „Garanciális, jótállási és szavatossági feltételek; tájékoztató” dokumentumban közli.

12. Export és import engedélyek

12.1. Az ASBIS által szállított termékek és technikai know-how felhasználási és rendeltetési helye alapesetben a Magyar Köztársaság. Az ASBIS külön kérésre beszerezhet és értékesíthet jogszabályban nem tiltott, de a Magyar Köztársaság területén nem használható terméket. Az ASBIS a termék használhatóságának esetleges korlátozottságát a Vevőnek jelzi, továbbá az esetleges használat következményeiért nem felelős.
12.2. A szerződésben szereplő termékek újraexportálása - egyedi vagy rendszeres formában - a vevő számára a Magyar Köztársaság illetve a termék származási országának törvényei által meghatározott módon engedélyköteles lehet. Vevő köteles önállóan tájékozódni ezekről a szabályozásokról az illetékes hatóságoknál; illetve függetlenül attól, hogy megadja-e a szállított termékek végleges rendeltetési helyét, saját felelősségére köteles beszerezni az illetékes hatóságoktól a szükséges engedélyeket, mielőtt ilyen terméket exportál. Az újraexportálásból eredő esetleges jogi és anyagi következményekért az ASBIS nem felel.
12.3. Újraexportálás esetén a nemzetközi egyezmények, illetve a nemzetközi szervezetek embargóra vonatkozó szabályozásait a legszigorúbban be kell tartani.

13. Vevő szerződésből származó jogai át nem ruházhatók. Amennyiben az Általános Üzleti Szerződés bizonyos pontjai érvénytelennek bizonyulnak, illetve ha a szerződés szövegének szabályozásában hiányosság található, a szerződő felek a nem érvényes vagy nem teljes meghatározást, a kívánt szabály gazdasági céljának messzemenően megfelelő szabályokkal módosíthatják vagy kiegészíthetik. A többi meghatározás ettől függetlenül érvényben marad. Nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (a Polgári Törvénykönyvről) rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2010. július 15.

Az Általános Üzleti Szerződés letölthető itt!